Ceník

   

 

ZIMNÍ SEZÓNA 2020/2021

 

sportoviště

základní cena Kč/hod

příplatek za osvětlení
     
malá kopaná- umělá tráva (venku/hala) 600/1100 Kč  120 Kč (pouze venku) 
tenis, nohejbal - umělá tráva (hala) od 290 Kč   
hokejbal 200 Kč   
beachvolejbal od 200 Kč   
atletická dráha, tenisová zeď 20 Kč   
víceúčelové hřiště (volejbal, basketbal) 100 Kč   
stolní tenis  50 Kč   
vstup 10 Kč   

 


ONLINE - REZERVACE 

Minigolf         
50 Kč/dítě, 70 Kč/dospělý, 50 Kč/senior       
200 Kč rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti)         
        
Další služby:        
         
šatny, sprchy          
půjčovna holí na minigolf, tenisových raket a míčů        
běžecká dráha, in-line dráha        
tenisová škola, prodej tenisového vybavení        
lezecká stěna, prolézačky          
pronájem pro soukromé akce dle dohody        
možnost pronájmu celého areálu        
        
AREÁL JE PŘÍSTUPNÝ VEŘEJNOSTI I BEZ PŘEDCHOZÍHO OBJEDNÁNÍ 

 

 

TENISOVÁ HALA SC PROSEK

 

Kalkulace je pro jednu hodinu,  cena zahrnuje pronájem kurtu, případné osvětlení. Ceny jsou včetně DPH a jsou platné od 8.10.2020 do 9.4.2021

 

čas cena 
8.00-14.00 350,- Kč
14.00-20.00 460,- Kč
20.00-22.00 350,- Kč
víkend 290,- Kč

 


 •  

TENISOVÁ ŠKOLA SC PROSEK

 

Kalkulace je pro jednu hodinu na osobu, cena zahrnuje pronájem kurtu, trenéra a míče. Ceny jsou včetně DPH a jsou platné od 15.4.2020 do 9.10.2020

 

věk hráče hřáčů ve skupině cena člen TK cena nečlen TK
6 - 17 let 1 550,- Kč 570,- Kč
6 - 17 let 2 300,- Kč 320,- Kč
6 - 17 let 3 240,- Kč 260,- Kč
6 - 17 let 4 190,- Kč 210,- Kč
dospělý     600,- Kč

 

 

 

TENISOVÁ ŠKOLA SC PROSEK - HALOVÁ SEZÓNA

 

Kalkulace je pro jednu hodinu na osobu, cena zahrnuje pronájem krytého kurtu, trenéra a míče. Ceny jsou včetně DPH a jsou platné od 10.10.2019 do 9.4.2021.

 

 

věk hráče hřáčů ve skupině cena člen TK cena nečlen TK
6 - 17 let 1 750,- Kč 780,- Kč
6 - 17 let 2 390,- Kč 420,- Kč
6 - 17 let 3 280,- Kč 310,- Kč
6 - 17 let 4 220,- Kč 250,- Kč
dospělý     790,- Kč

 

 

 

 

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD

  

"Sportovní centrum Prosek"  (dále v textu jen "SCP") 

I. Všeobecná ustanovení

 • 1. Provozní řád a výše vstupného na jednotlivá sportoviště je dohodou mezi majitelem areálu MČ Praha 9 a provozovatelem. Výše vstupného je zakotvena v bodě III.
 • 2. Mimo stanovenou provozní dobu (bod II.) je areál uzavřen a přístup do celého sportovního areálu je nepovolaným osobám zakázán.
 • 3. Hlavní vstup pro návštěvníky SCP je celoročně umístěn z ulice Litoměřická. Druhý vstup je brankou z ulice Litvínovská.
 • 4. Návštěvníci, kteří mají zájem o využití sportovišť se nejprve ohlásí u správce SCP v prostoru recepce, kde budou zaregistrováni.
 • 5. Žáci základní školy Litvínovská užívající sportoviště v rámci hodin tělesné výchovy, nebo v rámci družiny jsou povinni se řídit všemi zde uvedenými pravidly. Odpovědnost za sportující žáky nese jejich vyučující, přip. trenér.
 • 6. K dispozici je společenská místnost (recepce) v provozní budově s rychlým občerstvením pro návštěvníky, sportující i jejich doprovod.
 • 7. Návštěvníci se řídí pokyny správce SCP, všichni jsou povinni zachovávat čistotu a pořádek, je přísně zakázáno poškozovat povrchy sportovišť, oplocení, vybavení a zařízení jednotlivých sportovišť, jejich vstupů, sociálního zázemí apod.
 • 8. Vstup na jednotlivá sportoviště SCP je povolen pouze ve vhodné sportovní obuvi k danému povrchu a řádně očištěnou. Posouzení vhodnosti obuvi je v kompetenci správce SCP. Platí přísný zákaz vstupu v kopačkách jakéhokoliv typu na sportoviště.
 • 9. Na sportovištích a budově SCP platí přísný zákaz kouření.
 • 10. Do prostoru SCP z hygienických důvodů platí zákaz vodění psů a ostatních zvířat.
 • 11. Je zakázáno lézt na areálové oplocení a konstrukce nacházejících se na hřišti a manipulovat s nimi. Výjimkou je horolezecká stěna, dětské prolézačky.
 • 12. V celém areálu je zakázána jízda na kole. Kola se odkládají ve vymezeném prostoru při vstupu do areálu. Provozovatel za odložená kola neručí.
 • 13. V celé areálu je zakázána jízda na in-line bruslích, s vyjímkou in-line dráhy k tomu účelu určené.
 • 14. Na hřiště je vstup povolen pouze otevřenými vstupy/vchody, a to ve vymezenou dobu dle platného rozvrhu. Jakékoli překonávání areálového oplocení i oplocení jednotlivých sportovišť a mantinelů je zakázáno.
 • 15. Pro sportující a návštěvníky jsou k dispozici šatny a sociální zařízení včetně sprch.
 • 16. Lékárnička je umístěna u správce areálu v recepci.
 • 17. Sportovní náčiní je možné zapůjčit u správce SCP dle ceníku. Jakékoliv poškození náčiní či vybavení SCP je povinen návštěvník ihned ohlásit správci areálu a uhradit vzniklou škodu.
 • 18. Hokejbalové hřiště je přístupné pouze pro zletilé osoby, v případě, že hřiště využívají osoby mladší 18-ti let, je nutný doprovod a dohled zletilé osoby.
 •  

II. Provozní doba SCP

 • Provozní doba je denně od 8.00 do 22.00 hod.
 • V době školního vyučování ZŠ Litvínovská probíhá v SCP školní tělovýchova.

III. Ceny vstupného

 • Vstup do do areálu SCP za účelem sportovního vyžití činí 10,- Kč, v případě pronájmu sportoviště se vstupné nehradí a řídí se cenami uvedenými v ceníku.
 • Ceník za užívání jednotlivých sportovišť a pronájmu sportovního náčiní je vyvěšen u správce SCP. Zrušení rezervace sportoviště je nutné učinit nejpozději 24 hodin před jejím začátkem, a to písemně na emailovou adresu info@sportcentrumprosek.cz, v opačném případě je klientovi účtována pokuta ve výši 70 % z ceny řádně neomluvené rezervace.
 • Vstup na sportoviště pro děti do 10 let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za ně ručí. Doprovod má vstup zdarma.

IV. Povinnosti návštěvníků

 • Každý návštěvník nebo účastník organizované akce (dále jen návštěvník) je povinen se řídit se tímto provozním řádem a pokyny zachycenými v bodě I. - IV. a dále pokyny pracovníků provozovatele a je povinen si počínat tak, aby nezpůsobil úraz nebo neohrozil sebe nebo další návštěvníky a aby nezpůsobil škodu na zařízení a vybavení sportovního areálu.
 • Návštěvníkům je zakázáno znečišťovat areál odhazováním odpadků nebo vnášením a odkládáním předmětů, které nesouvisejí se sportovní činností.
 • Za ublížení na zdraví nebo způsobení škody na zařízení a vybavení SCP odpovídá návštěvník a v případě jeho nezletilosti jeho zákonný zástupce.
 • Správce SCP je oprávněn vykázat návštěvníka, který závažně porušil nebo přes upozornění dále porušuje tento provozní řád, případně ukončit akci bez nároků návštěvníka na vrácení vstupného nebo vrácení zaplaceného pronájmu.
 • Návštěvníkům je přísně zakázán vstup do prostor, které nejsou určeny pro veřejnost.
 • V případě možného nebezpečí požáru nebo provozní havárie jsou všichni návštěvníci povinni podle pokynů pracovníka správce opustit okamžitě prostor areálu.
 • Vstup do areálu je zakázán osobám podnapilým nebo jevícím známky požití jiné návykové látky.
 • Na všechna sportoviště je zakázáno brát s sebou jakékoliv skleněné předměty nebo jiné nebezpečné předměty nesouvisející se sportováním nebo sportovní činností.

V. Odpovědnost provozovatele

 • Správce nezajišťuje ve SCP zdravotní dozor. V případě úrazu zavolá správce (podle povahy úrazu) buď pohotovostního lékaře nebo Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy. Návštěvníci jsou povinni správci nahlásit každý úraz nebo drobné poranění, které si způsobí v areálu. Drobná poranění ošetří pracovníci správce na místě. Každý návštěvník je povinen seznámit se s tímto provozním řádem před vstupem do areálu. Vstupem do SCP se zavazuje tento provozní řád dodržovat.

Důležitá telefonní čísla:

 •  
 • Rezervace sportovišť : 601 33 73 93
 • Provozovatel : Václav Duda 602 323 325

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD TENISOVÉ ŠKOLY